System Zarządzania Jakością

W naszej firmie wdrożony został System Zarządzania jakością, który opiera się na:

  • Selekcji i weryfikacji dostawców
  • Kontroli jakości i segregacja przyjmowanych surowców
  • Kontroli warunków  przechowywania surowców, półproduktów, produktów gotowych, dozwolonych substancji dodatkowych i opakowań
  • Kontroli jakości półproduktów na każdym etapie procesu produkcji
  • Analizie parametrów jakościowych i wypiekowych produktów gotowych
  • Kontroli przestrzegania zasad higieny w zakładzie, ocenie stanu sanitarnego, technicznego i porządku w zakładzie i jego otoczeniu, stanu wyposażenia produkcyjnego, pojazdów przeznaczonych do transportu żywności

W ramach tegoż Systemu, kontroli wewnętrznej podlegają wszystkie procesy produkcyjne zachodzące w zakładzie. Szczególną rolę w całym procesie odgrywa laboratorium przyzakładowe, które dla weryfikacji prawidłowość stosowanych metod laboratoryjnych uczestniczy w analizie okrężnej, prowadzonej przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie.

Kontrola jakości

Posiadane certyfikaty

Kontroli jakości podlegają surowce (w chwili przyjęcia),  półprodukty (na każdym etapie produkcyjnym) oraz produkty gotowe.

Wewnętrzna kontrola jakości naszych produktów składa się z 3 etapów:

1. Analiza fizykochemiczna-oznaczane są wybrane parametry fizykochemiczne (wilgotność, popiół, białko, gluten, itp.); zakres badanych parametrów dobierany pod kątem przeznaczenia danej mąki

2. Analiza reologiczna-wykonywana jest ocena alveograficzna  oraz konsystogrficzna (farinograficzna); pozwalają  one w możliwie szybkim  czasie ocenić jakość wypiekową  produkowanych mąk

3. Wypiek próbny w piekarni  laboratoryjnej-jest to ostatni etap procesu kontroli;  jego rezultaty decydują o dopuszczeniu produktu do obrotu

Analizy w laboratoriach zewnętrznych wykonywane są w ramach rocznego planu badań i obejmują (w zakresie surowca) oznaczenia: mykotoksyn, metali ciężkich, pestycydów, a w odniesieniu do produktów – mikrobiologii, aktywności wody itp.

Naszą firmę wyróżnia posiadanie następujących certyfikatów:

  • IFS (International Food Standard)
  • BRC (Global Standard for Food Safety)
  • GMP+
  • GMP+ GMO

Wspomniane certyfikaty dostępne są w zakładce Do Pobrania.

Surowiec używany przez nas do produkcji jest pozyskiwany z jednego z najlepszych rejonów uprawowych w Polsce – Żuław i dostarczany jest nam przez stałych dostawców.

Każdy z naszych produktów oznaczony jest unikatowym numerem partii produkcyjnej, dzięki czemu mamy możliwość odtworzenia całego procesu produkcyjnego aż do przyjęcia surowca włącznie.